ECTRANZ - Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studenti de profil economic

Proiectul implementat de catre Institutul de Asigurari si Pensii, sub deviza “Experienta te duce mai departe”, se adreseaza studentilor de profil economic din anii II si III care se pregatesc pentru a se integra pe piata muncii dupa absolvirea studiilor universitare. In contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, se impune o data in plus corelarea pragmatica si eficienta a teoriei cu practica de specialitate, obligatorie in sistemul de invatamant pe durata studiilor universitare, pentru a se asigura astfel o mai buna tranzitie de la scoala la viata activa.

Prin intermediul unor stagii de practica utile si relevante pentru obiectivele lor educationale, proiectul presupune o abordare integrata bazata pe resurse si cunostinte specifice mai multor domenii de activitate: invatamantul universitar, dobandirea de competente profesionale specifice pregatirii prin stagii de practica, strategii de informare si publicitate, elemente de consiliere si orientare profesionala prin medii digitale. Aceasta complementaritate de roluri identificate ca necesare pentru implementarea proiectului este transpusa in structura parteneriatului realizat si profilurile partenerilor implicati in proiect.

Partenerii in acest proiect, Academia de Studii Economice si Universitatea Romano – Americana, sunt institutii de invatamant superior al caror rol principal in proiect este acela de organizatori de practica, indeplinind in acest scop toate atributiile prevazute prin OMECT nr. 3955/2008. De asemenea, partenerii participa la analiza efectuata in cadrul proiectului, in vederea actualizarii programei de practică şi îmbunătăţirii procedurii de organizare si evaluare a stagiilor de practică.

Publicul ţintă vizat de acest proiect va beneficia de următoarele avantaje:

  • Identificarea preferinţelor şi aptitudinilor studenţilor în raport cu opţiunile de angajare şi cu cerinţele angajatorilor privind competenţele în specializările Statistică şi previziune economică şi Informatică economică;
  • Crearea şi consolidarea unei reţele de parteneriat între universităţi şi angajatori - instituţii publice şi companii - pentru asigurarea stagiilor de pregătire practică;
  • Implementarea unui sistem de stagii de pregătire practică adecvată locurilor de muncă disponibile în rândul angajatorilor;
  • Dezvoltarea unui sistem integrat de învăţare care să permită inovarea ofertelor de formare din cadrul instituţiilor de învăţământ economic, la nivel regional şi naţional;
  • Asigurarea condiţiilor pentru implicarea pragmatică şi creativă a tuturor cursanţilor la stagii de pregătire practică, astfel încât să fie posibilă creşterea valorii adăugate în activităţile desfăşurate ca specialişti.

Necesitatea proiectului si relevanta acestuia fată de nevoile specifice ale grupului tintă

Proiectul răspunde unor nevoi specifice ale grupului tinta privind dobandirea de competente profesionale specifice si participarea la stagiile de practica obligatorii prevazute in planurile de invatamant ale institutiilor de invatamant superior la care sunt inmatriculati. Prin realizarea activitatilor de informare si promovare ale proiectului sunt acoperite o serie de necesitati specifice ale grupului tinta legate de informare, consiliere si orientare profesionala si constientizare cu privire la beneficiile pe care le ofera stagiile de practica in procesul de tranzitie de la statutul de student la cel de angajat. Prin activitatile de organizare si desfasurare a stagiilor de pregătire practică in companii din industria asigurarilor si pensiilor private studentii au oportunitatea de a dobandi competentele profesionale specifice. Aceste cunostinte dobandite le vor fi utile pentru a-si gasi un loc de munca si pentru a face fata cerintelor in evolutie ale pietei muncii.

Realizarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti, în conformitate cu realitatile pietei din domeniul asigurarilor si pensiilor private, contribuie la transpunerea prevederilor Strategiei de la Lisabona si ale Sistemului Bologna care, impreuna cu legislatia nationala in domeniul educatiei, prevad asigurarea unui set de competente oferite prin programele educationale din cadrul universitatilor, completate ulterior cu competente specifice prin intermediul unui program obligatoriu de practica in domeniile conexe, de acelasi nivel cu cele desfasurate in cadrul Uniunii Europene.

Valoarea adăugată a proiectului

Activitatile proiectului vor contribui la cresterea relevantei calificarilor studentilor asistati fata de dinamica pietei muncii, acestia avand sanse sporite de a beneficia de o posibila angajare in cadrul companiei la care desfăşoară stagiul de pregătire practică întrucât vor fi pregatiti conform cerintelor concrete ale angajatorilor de pe piata, insertia lor fiind mult mai usoara. Avand in vedere constrangerile de ordin financiar survenite ca urmare a crizei economice atat in domeniul public cat si in cel privat, finantarea FSE acordata proiectului contribuie la realizarea unor activitati aditionale pentru grupul tinta legate de informare, consiliere si orientare profesionala si constientizare cu privire la beneficiile pe care le ofera stagiile de practica in procesul de tranzitie de la statutul de student la cel de angajat, care nu ar fi putut fi finantate din alte surse in perioada imediat urmatoare.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 150 de studenti de profil economic din anii II si III, prin facilitarea participarii acestora la stagii de practica in companii din industria asigurărilor si pensiilor private

Obiectivul specific 1: Stabilirea unor parteneriate pentru o practica eficienta, intre universitati si companii din industria asigurărilor si pensiilor private, care sa asigure atingerea obiectivelor educationale prevazute in portofoliile de practica

Obiectivul specific 2: Promovarea conceptului de „parteneriat pentru practica” intre universitati si companiile din industria asigurărilor si pensiilor private

Obiectivul specific 3: Dobandirea de catre practicanti a unor cunostinte si abilitati profesionale noi prin participarea la aceste stagii de practica in companii din industria asigurărilor si pensiilor private

Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului sunt in concordanta cu obiectivele Axei Principale 2 care pun un accent deosebit pe asigurarea utilitatii si relevantei sanselor oferite in procesul de invatare pe tot parcursul vietii, precum si cu obiectivele operationale ale Domeniului Major de Interventie 2.1 in cadrul caruia se acorda o atentie speciala promovarii si dezvoltarii parteneriatelor în rândul scolilor, universitătilor, întreprinderilor si altor institutii, în vederea facilitării tranzitiei de la scoală la viata activă. Prin realizarea obiectivelor proiectului, grupul tinta va beneficia de o oferta integrata de instruire si practica in acelasi timp, din perspectiva corelarii sistemului de educatie cu dinamica pietei muncii. Prin abordarea integrata pe care o promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, in privinta asigurarii unei corelari a educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Sustenabilitatea proiectului
Prin implementarea proiectului se au in vedere atat rezultatele obtinute pe termen scurt si mediu , cat si rezultatele si efectele care apar pe termen lung. Sustenabilitatea acestui proiect este asigurata de catre Solicitant şi Parteneri, prin asigurarea cadrului si resurselor necesare desfasurarii stagiilor de pregatire practica pentru studentii din domeniu si dupa incetarea finantarii prin proiect.Aceste stagii practice vor constitui un exemplu de buna practica in ceea ce priveste elaborarea si implementarea unui stagiu de pregatire practica complet care poate fi pus si la dispozitia altor beneficiari, altor serii de absolventi. Dupa incheierea finantarii nerambursabile, functionalitatea proiectului va fi asigurata prin finantare din fonduri proprii si prin atragerea altor finantari din fonduri publice sau private, altele decat FSE. Analiza de nevoi se va realiza anual. Odata cu realizarea portalului de informare, orientare şi învăţare, se asigura multiplicarea rezultatelor la un grup extins de potenţiali beneficiari, având în vedere gradul ridicat de interes pe care îl reprezintă mediul online în rândul tinerilor pentru domeniul serviciilor financiare.

Egalitate de sanse
Proiectul promoveaza, prin toate activitatile sale, egalitatea de sanse si non-discriminarea. Accesul si participarea beneficiarilor la activitati se va realiza in ordinea solicitarii acestora, fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta legata de varsta, sex, orientare sexuala, nationalitate, etnie, handicap, religie, convingeri, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop restrangerea sau limitarea accesului in conditii de egalitate. Accesul la informatiile despre proiect si activitatile acestuia vor fi prezentate public in comunicate de presa si in materialele informative. Echipa proiectului va fi constituita respectand, de asemenea, principiul egalitatii de sanse.

Relevanta proiectului fata de politicile si strategiile regionale
Proiectul contribuie la realizarea acţiunilor propuse pentru învăţământul superior (cap. 10.8) in cadrul Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2009 – 2013 – Regiunea Bucuresti-Ilfov care prevad ca numărul de colaborări şi parteneriate ale universităţilor cu operatorii economici publici şi privaţi trebuie să crească. Indicatorii care susţin această propunere sunt reprezentaţi de numărul scăzut de: locuri de muncă diseminate de universităţi, proiecte de colaborare şi cooperare cu operatori economici de pe piaţă.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!
Login / Inregistrare
Linkuri utile
Institutul de Studii Financiare www.isfin.ro Academia de Studii Economice www.ase.ro Universitatea Romano-Americana www.rau.ro FEAA, Universitatea Dunarea de Jos, Galati www.feaa.ugal.ro/ UNSAR www.unsar.ro Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro Universitatea Artifex www.artifex.org.ro/